جدید ترین اسپرم نژاد گوشتی

  • گیرایی فوق العاده با توجه به داشتن سه نژاد در یک پایوت
  • سه نژاد برتر گاو گوشتی جهان
  • تحرک فوق العاده اسپرم در یک پایوت
  • آسان زا 
  • ضریب گوشت بالا
1
2
3
4
5
1
  • گیرایی فوق العاده با توجه به داشتن سه نژاد در یک پایوت
2
  • سه نژاد برتر گاو گوشتی جهان
3
  • تحرک فوق العاده اسپرم در یک پایوت
4
  • آسان زا 
5
  • ضریب گوشت بالا